UNIWERSYTET ŁÓDZKI
Wydział Fizyki
i Informatyki Stosowanej

Katedra Modelowania
Procesów Nauczania
pok B203 - II poziom
ul. Pomorska nr 149/153
90-236 Łódź

tel. 042 635-56-79

O studiach

Studia Podyplomowe Nauczania Fizyki i Matematyki (SPNFiM) prowadzone dla nauczycieli na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ we współpracy z Wydziałem Matematyki i Informatyki UŁ studiami kwalifikacyjnymi, realizowanymi w zakresie fizyki i matematyki. Studia obejmują przygotowanie w zakresie merytorycznym niezbędnym do nauczania fizyki i matematyki na wszystkich poziomach nauczania, dydaktykę fizyki i dydaktykę matematyki oraz praktykę w zakresie nauczania tych przedmiotów.

Nauczyciele, którzy ukończyli studia magisterskie i uzyskali uprawnienia do nauczania pierwszego przedmiotu nauczania z chwilą ukończenia SPNFiM uzyskują uprawnienia do nauczania dwóch kolejnych przedmiotów: fizyki i matematyki (w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych).

Zgodnie z Rozporz. MEN z dn. 17 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. (tekst jednolity -do pobrania poniżej) - § 2. 1. "Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w zakładach kształcenia nauczycieli, placówkach doskonalenia nauczycieli, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, bibliotekach pedagogicznych, kolegiach pracowników służb społecznych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach, uzupełniających liceach ogólnokształcących, technikach uzupełniających i szkołach policealnych, z zastrzeżeniem § 11 ust. 1 i 2, § 12–14, 16–22 i 24, posiada osoba, która ukończyła: ...

... 3) studia magisterskie na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne."

Zatem osoby, które nie uzyskaly w czasie dotychczasowych studiów przygotowania pedagogicznego, a chcą podjąć pracę w zawodzie nauczyciela powinny takie przygotowanie uzyskać we własnym zakresie (np. w placówkach doskonalenia nauczycieli).

Cele studiów i uzyskiwane kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 17 stycznia 2012 r.

Studia trwają 4 semestry i obejmują 700 godzin zajęć (po 350 godzin na jeden przedmiot) realizowanych systemem zaocznym w czasie zjazdów sobotnio – niedzielnych (lub w razie konieczności w zjazdach kilkudniowych w czasie wolnym od zajęć w szkołach) oraz 2 x 60 godzin praktyk dydaktycznych z matematyki oraz fizyki w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Przygotowanie do każdego z przedmiotów trwa po trzy semestry. Przygotowanie do nauczania matematyki realizowane jest przez pierwsze trzy semestry, a przygotowanie do nauczania fizyki realizowane jest także przez trzy semestry, od semestru drugiego do czwartego. W okresie semestru pierwszego prosimy o samodzielne przygotowywanie się do studiowania fizyki.

OPŁATA ZA STUDIA
1900 zl za semestr

KANDYDACI
Na studia mogą być przyjęci kandydaci, którzy są absolwentami studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich) matematyczno–przyrodniczych, technicznych i innych, którzy w toku swoich dotychczasowych studiów uzyskali wstępne ogólne przygotowanie z zakresu fizyki i matematyki. Przygotowanie z zakresu fizyki i matematyki oceniane jest na podstawie dokumentów dostarczonych przez kandydatów lub/i na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

PROGRAM KSZTAŁCENIA
Program kształcenia na SPNFiM  jest zgodny ze Standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela określonymi w Rozporządzeniu MNiSzW z dnia 17 stycznia 2012 r.
Program kształcenia na SPNFiM wyświetl/pobierz

TERMINY ZAJĘĆ
Terminy zjazdów dla I roku studiów w roku ak. 2016/17

NOCLEGI
Studenci studiów podyplomowych mają możliwość skorzystania z tańszych noclegów w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ przy ul. Kopcińskiego 16/18 (ok. 8 minut pieszej wędrówki od wydziału) - informacje: http://csk.uni.lodz.pl/noclegi

REGULAMIN STUDIÓW

Realizacja Studiów Podyplomowych Nauczania Fizyki i Matematyki jest zgodna z Regulaminem Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim określonym Uchwałą Senatu UŁ. Regulamin określa zasady organizacji i odbywania studiów podyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim oraz związane z nimi prawa i obowiązki ich słuchaczy.
Regulamin studiów podyplomowych w UŁ po zmianach wprowadzonych Uchwałą Senatu UŁ nr 508 z dn. 15.05.2015r.  - tekst jednolity/pobierz

Rozporządzenia MEN dot.zatrudniania nauczycieli
Obwieszczenie MEN z dn. 30 kwietnia 2013r. - tekst jednolity - wyświetl/pobierz
Rozporz. MEN z dn. 17 kwietnia 2012r.- tekst jednolity - wyświetl/ppobierz

Rozporz. MEN z dn. 17 kwietnia 2012r. - wyświetl/pobierz
Rozporz. MEN z dn. 12 marca 2009r.    -
wyświetl/pobierz


 
Użytkownik

Hasło
Zapomniane hasło?